Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů
 2. Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Smart Property s.r.o. provozující webovou aplikaci pro vzájemné hlídání dětí Hlídejme.cz, se sídlem Praha - Újezd nad Lesy, Kojická 1242, PSČ 190 16, IČ: 01418726, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u městského soudu v Praze (dále jen 'správce) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

 3. Účel zpracování osobních údajů
 4. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání novinek, důležitých zpráv a obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly novinky, důležité zprávy a obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

 5. Prohlášení správce
 6. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 7. Odvolání souhlasu
 8. Jsem si vědom/a, že podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti a platnosti dnem 6.5.2018.