Podmínky poskytování služeb

1.Úvodní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky definují podmínky, za kterých probíhá využívání služby Hlídejme.cz (dále jen „Podmínky“).
 • Provozovatel webové aplikace Hlídejme.cz je společnost Smart Property s.r.o., IČ 01418726, se sídlem Praha 9 – Újezd nad Lesy, Kojická 1242, PSČ 190 16, Česká Republika, tel. +420 777 746 153, e-mail monika@hlidejme.cz (dále jen „Hlídejme“).
 • Hlídejme využívá pro poskytování svých služeb internetovou doménu s názvem http://www.hlidejme.cz/.
 • Uživatelem Hlídejme se rozumí fyzická osoba starší 18 let, která registrací na serveru Hlídejme.cz uděluje souhlas s těmito Podmínkami poskytování služeb a zavazuje se je dodržovat. Uživatelem Hlídejme může být občan České republiky i jiného státu.
 • Na registraci ve webové aplikaci Hlídejme je nárok při splnění všech podmínek, stanovených v těchto Podmínkách. Registrace ke službě bez poskytnutí souhlasu s těmito Podmínkami nebude povolena. Při porušení Podmínek si Hlídejme vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy uzavřené s uživatelem na základě těchto Podmínek.

2.Předmět podmínek

 • Předmětem těchto Podmínek je úprava všech služeb poskytovaných Hlídejme.
 • Hlídejme provozuje internetový portál umožňující vzájemné seznámení a kontaktování uživatelů s cílem vzájemně si pomoci s hlídáním dětí (dále jen „služby Hlídejme“). Každý uživatel je výhradně zodpovědný za výběr a ověření uživatele, se kterým se domluví na vzájemném hlídání dětí a za dodržování všech platných zákonů v souvislosti se vzájemným hlídáním dětí.
 • Hlídejme není agentura na hlídání dětí a od uživatelů si nevybírá poplatky nebo provize za jednotlivé hodiny vzájemného hlídání.
 • Hlídejme poskytuje především tyto služby:
  • vytvoření osobního profilu uživatele
  • vytvoření profilu dítěte/dětí uživatele
  • možnost správy profilů uživatele
  • možnost zadání inzerátů týkajících se vzájemné výpomoci s hlídáním děti
  • prohlížení inzerátů ostatních uživatelů
  • možnost kontaktování ostatních uživatelů prostřednictvím zpráv
  • možnost komunikace s ostatními uživateli prostřednictvím zpráv
  • prohlížení blogu psaného Hlídejme
  • další služby uvedené na portálu Hlídejme.

3.Uzavření smlouvy

 • Využívání služeb Hlídejme je podmíněno úspěšnou registrací a splnění všech podmínek, které jsou stanovené v těchto Podmínkách.
 • Uživatel se zaregistruje pomocí své e-mailové adresy a hesla nebo pomocí sociální sítě Facebook. Při registraci nebo přihlášení pomocí sociální sítě Facebook Hlídejme využívá logo společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA v souladu se všemi požadavky této společnosti.
 • Registrací vzniká mezi Hlídejme a uživatelem smluvní vztah, který se řídí těmito Podmínkami. Klient se zavazuje dodržovat povinnosti dané těmito Podmínky a zároveň nabyde práv zde uvedených.
 • Po úspěšné registraci si je uživatel oprávněn vytvořit vlastní profil.
 • Registrace je umožněna pouze uživateli, který dosáhl 18 let věku. Všechny údaje zadané při registraci, založení profilu a v dalších formulářích musí být pravdivé.
 • Uživatel není oprávněn uvádět vulgární, rasisticky motivované, pornografické či jinak sexuálně motivované údaje. Výjimku tvoří údaj o své sexuální orientaci.
 • Registrovaný uživatel souhlasí s ověřením registrace zasláním aktivačního e-mailu pro ověření schopnosti disponovat s e-mailovou schránkou uvedenou při registraci.
 • Zaregistrováním uživatel souhlasí s těmito Podmínkami a se zpracováním osobních údajů na základě zákona č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

4.Odstoupení od smlouvy

 • Uživatel má právo odstoupit od smlouvy. Toto odstoupení se řídí ustanoveními o odstoupení od smlouvy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 • Odstoupení od smlouvy je možné pouze písemnou formou. Toto odstoupení musí být adresované na sídlo Hlídejme uvedené v Úvodním ustanovení těchto Podmínek nebo odesláno pomocí e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu monika@hlidejme.cz. V odstoupení od smlouvy je nutné uvést e-mailovou adresu, jméno a příjmení uživatele.
 • Od smlouvy může uživatel odstoupit kdykoli po úspěšné registraci.
 • Hlídejme může kdykoli po úspěšné registraci uživatele bezplatně odstoupit od smlouvy z důvodu opakovaného porušení těchto Podmínek a to po předchozím upozornění uživatele na jejich porušení. Dále má Hlídejme právo odstoupit od smlouvy v případě, že uživatel:
  • jedná v rozporu s právními předpisy České republiky a legislativou EU,
  • jedná s cílem poškodit služby nebo negativně ovlivnit fungování Hlídejme a to i z nedbalosti,
  • používá služby ke komerčním účelům nebo uvádí ve svém profilu komerční či reklamní texty,
  • nabízí erotické či jiné služby,
  • používá vulgární výrazy,
  • zveřejňuje pornografické, sexuální, erotické či jiné nevhodné fotografie, texty, případně texty porušující autorská práva,
  • rozesílá spamy a obtěžuje ostatní uživatele nevhodnou komunikací,
  • komunikuje s nevhodným kontextem (například rasisticky, sexuálně, agresivně, pedofilně, xenofobně, apod.),
  • používá svůj profil k protiprávní činnosti nebo takové činnosti, která je v rozporu s etickými a morálními pravidly.
 • Posouzení, zda došlo k porušení výše uvedených pravidel je výlučně ve zvážení Hlídejme. Hlídejme je oprávněno s konečnou platností rozhodnout, zda k takovému porušení došlo.
 • Hlídejme nenese odpovědnost na případné následky a škody v případech, kdy bude postupovat v souladu s výše uvedenými pravidly v tomto ustanovení.

5.Práva a povinnosti Hlídejme

 • Hlídejme je povinné poskytovat služby svým uživatelům řádným způsobem.
 • Hlídejme nezaručuje neustálý řádný provoz webové aplikace, tedy nepřetržitou dostupnost služeb. Hlídejme neručí zejména za poruchy technických zařízení, poruchy přístupu ke službám na základě vyšší moci nebo na základě takových skutečností, na které nemá Hlídejme žádný vliv, jako například výpadek elektrického proudu, komunikačních sítí nebo správné nastavení tzv. cookies za strany uživatele.
 • Hlídejme nemůže v plném rozsahu zajistit ochranu dat při přenosu prostřednictvím internetu. Z tohoto důvodu nese odpovědnost za bezpečnost údajů zadávaných uživatelem sám uživatel.
 • Hlídejme je oprávněné kontrolovat, zda je obsah údajů, které uvedou uživatelé při používání webové aplikace Hlídejme slučitelný s právním řádem České republiky a s těmito Podmínkami. Pokud bude zapotřebí, může příslušný obsah vymazat, změnit nebo odmítnout.

6.Práva a povinnosti uživatele

 • Uživatel má právo užívat všech služeb provozovaných Hlídejme.
 • Uživatel může využívat svůj profil a uvádět v něm pouze takový obsah, se kterým je oprávněn nakládat.
 • Uživatel je povinen neprodleně nahlásit jakékoli zneužití svého uživatelského profilu Hlídejme. Zneužití lze nahlásit písemně na e-mailovou adresu monika@hlidejme.cz nebo telefonicky na telefonní číslo +420 777 746 153.
 • Uživatel Hlídejme bere na vědomí, že veškerá činnost uživatele při využívání služeb Hlídejme je čistě dobrovolná a uživatel za ni nese odpovědnost.
 • Uživatelé, kteří se již domluvili na vzájemné výpomoci s hlídáním dětí se zavazují, vykonávat tuto službu s maximální péčí o svěřené dítě i majetek. Uživatelé jsou povinni zachovávat nejvyšší stupeň zdvořilosti ve styku s ostatními uživateli.
 • Uživatelé, kteří se domluvili na vzájemné výpomoci s hlídáním dětí se dále zavazují vykonávat v rámci své služby pouze takové činnosti, na kterých se společně s uživatelem, se kterým si vzájemně pomáhají hlídat děti, domluvili. Uživatel, který hlídá svěřené dítě nemá právo sahat na osobní věci rodičů svěřeného dítěte, pokud toto nesouvisí se samotným výkonem služby, na které se společně s rodičem dítěte domluvili.
 • Uživatel je povinen respektovat práva ostatních uživatelů.
 • Uživatel se zavazuje zachovat mlčenlivost, pokud jde o veškeré informace o ostatních osobách, které se dozvěděl v souvislosti s využíváním služeb Hlídejme. Tyto údaje nesmí nikomu sdělovat bez souhlasu jejich původce a majitele.
 • Uživatel nese náklady, které mu vzniknou v souvislosti s realizací přístupu k portálu a jejich používání, především náklady na internetové připojení.
 • Uživatel je povinen využívat služby Hlídejme způsobem, aby nedocházelo k žádným škodám ostatním uživatelům, třetím stranám ani Hlídejme.
 • Uživatel výhradně odpovídá za škody způsobené svým jednáním v souvislosti s užíváním služeb Hlídejme, které způsobil ostatním uživatelům, třetím subjektům nebo Hlídejme.
 • Uživatel nesmí využívat Hlídejme ke komerčním účelům.
 • Uživatel užíváním služeb Hlídejme souhlasí s těmito Podmínkami a zavazuje se je dodržovat. Zároveň je povinen pravidelně sledovat Podmínky a seznamovat se tak s jejich aktuálním zněním.
 • Uživatel se zavazuje využívat služeb Hlídejme v souladu s platnými právními předpisy, etickými a morálními pravidly.
 • Uživatel prohlašuje, že nebyl odsouzen pro žádný trestný čin.

7.Odpovědnost Hlídejme

 • Hlídejme nenese zodpovědnost za zabezpečení a správnost údajů, které jsou uživatelem zadávány nebo které uživatel poskytuje.
 • Hlídejme odpovídá pouze za škodu, způsobenou uživateli samotným Hlídejme úmyslně, za ublížení na životě nebo na zdraví související s porušením povinností Hlídejme a za škody vzniklé porušením povinností, jejichž plnění je předpokladem řádné realizace smlouvy a na jejichž dodržování se uživatel pravidelně spoléhá a může spoléhat.
 • Hlídejme nezodpovídá za samotný výkon služby, případně jakékoli následky z ní vyplývající. Dohoda na službě je vždy mezi jednotlivými uživateli a Hlídejme je pouze její zprostředkovatel. Hlídejme tedy nenese odpovědnost za škody způsobené uživateli jednáním ostatních uživatelů, případně jednáním třetích stran.
 • Hlídejme nenese zodpovědnost za škody způsobené uživateli zneužitím jeho profilu zaviněným samotným uživatelem.
 • Hlídejme v souladu s § 5 zákona 480/2004 Sb., zákona o některých službách informační společnosti, v platném znění nenese odpovědnost za chování a činnost uživatelů služeb, obsah zpráv a inzerátů, včetně profilových fotografií publikovaných v rámci služby (zejména ale nikoli výlučně co se týká autorských práv k fotografiím). Za obsah profilu, odesílaných zpráv a inzerátů je plně odpovědný uživatel Hlídejme, který je do služby vkládá. Tím není dotčeno právo Hlídejme na odstranění profilu či inzerátů v případě porušení těchto Podmínek.
 • Hlídejme nemůže zaručit úspěšné zprostředkování kontaktu. Z tohoto důvodu také Hlídejme nenese žádnou odpovědnost za případně nesjednaný nebo neúspěšný kontakt.

8.Uživatelský profil

 • Uživatel může využívat služeb Hlídejme po úspěšné registraci a založení uživatelského profilu.
 • Uživatelský profil vzniká úspěšnou registrací.
 • Pro úspěšnou registraci je třeba potvrdit aktivační odkaz zaslaný na emailovou adresu uživatele zadanou při registraci.

9.Ochrana osobních údajů

 • Hlídejme se při zpracování osobních údajů uživatelů řídí ustanoveními danými zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Registrací uživatel Hlídejme souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů v souladu s těmito Podmínkami a se zákonem č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Uživatel registrací a vyplněním svého osobního profilu souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, místo zaměstnání, IP adresa, údaje poskytnuté sociální sítí Facebook, fotografie nahraná uživatelem, případně další údaje. V případě vyplnění i profilu dítěte jsou to také tyto údaje: jméno a příjmení dítěte, pohlaví dítěte, věk dítěte, školské zařízení navštěvované dítětem.
 • Všechny osobní údaje jsou poskytované dobrovolně.
 • Uživatel Hlídejme je povinen uvádět pouze pravdivé a přesné údaje a pokud dojde k jejich změně, je povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat Hlídejme nebo své údaje změnit. V případě, že uživatel Hlídejme uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, odpovídá za škodu, která tím může být způsobena.
 • Uživatel Hlídejme registrací souhlasí, že ostatním uživatelům budou přístupny údaje, které vyplní ve svém osobním profilu, případně v profilu svého dítěte, za účelem domluvení se uživatelů na vzájemné pomoci s hlídáním dětí.
 • Údaje a data z profilu uživatele mohou být použity k reklamním účelům a to i na internetových stránkách třetích stran.
 • Hlídejme se zavazuje osobní údaje uživatele chránit v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány po dobu registrace uživatele a dále po bezpečnostní dobu 3 let od ukončení registrace uživatele Hlídejme. Bezpečnostní doba slouží k případnému dohledání dat v případě sporu účastníků o poskytované službě. Osobní údaje budou zpracovány automatizovaným způsobem v elektronické podobě, případně neautomatizovaným způsobem v podobě tištěné. Uživatel Hlídejme má zaručena veškerá práva, která jsou uvedená v ustanoveních §11 a §21 zákona o ochraně osobních údajů.
 • Uživatel Hlídejme bere na vědomí, že je oprávněn kdykoli odvolat souhlas s poskytnutím svých osobních údajů. Odvolání je nutné provést písemným úkonem adresovaným do sídla Hlídejme nebo emailem zaslaným na emailovou adresu monika@hlidejme.cz. Hlídejme se zavazuje ihned po obdržení tohoto písemného úkonu osobní údaje uživatele ze systému vymazat. Takovéto odvolání osobních údajů má za následek zrušení registrace a profilu uživatele.

10.Autorská práva

 • Hlídejme je vlastníkem internetové domény http://www.hlidejme.cz/ .
 • Hlídejme je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 • Veškerá obchodní, majetková, autorská či jiná duševní práva na technologie vztahující se k portálu Hlídejme, stejně jako postupy, softwary, propagační materiály, loga, názvy a další jsou majetkem Hlídejme. K použití jakýchkoli materiálů z výše uvedených práv je oprávněno výhradně Hlídejme a tyto materiály a práva nesmějí být jakkoli použity ani kopírovány třetími stranami, ledaže by k takovému jednání Hlídejme předem udělilo souhlas.

11.Používání souborů cookies

 • Od návštěvníků našeho portálu Hlídejme analyzujeme a shromažďujeme některé informace, které nám umožňují zlepšovat a nadále rozvíjet veškeré služby, které nabízíme. O návštěvnících neshromažďujeme takové citlivé údaje, které by nám umožnili zjistit totožnost daného návštěvníka. K poskytování těchto informací používáme soubory cookies. Jejich zakázání je možné přímo v internetovém prohlížeči, který uživatel používá nebo ve Správci nastavení reklam Google.
 • Za účelem relevantní inzerce ve službě Google AdWords využíváme nástrojů Google Analytics. Díky tomu dokážeme lépe cílit a optimalizovat reklamu na základě chování návštěvníků internetových stránek www.hlídejme.cz. Zamezit sběr těchto dat může uživatel na základě instrukcí zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ .

12.Obchodní sdělení

 • Uživatel souhlasí se zasílám takových informací, které souvisejí se službami Hlídejme na e-mailovou adresu uživatele.
 • Uživatel souhlasí s tím, že informace o uživateli (vyjma osobních dat, které jsou chráněné zákonem č. 101/2000 Sb.) budou použity pro marketingové účely Hlídejme.
 • Uživatel souhlasí s ukládáním souborů cookies do jeho počítače.

13.Přechodná a závěrečná ustanovení

 • Hlídejme je oprávněno znění těchto Podmínek kdykoli měnit a to i bez informování uživatelů. Hlídejme se zavazuje nové znění Podmínek zveřejnit na svých internetových stránkách nejpozději v den nabytí jejich účinnosti. Změna těchto podmínek vyžaduje písemnou formu.
 • Hlídejme a uživatel prohlašují, že kromě těchto Podmínek neexistují žádná další vedlejší ustanovení.
 • Celková nebo částečná neplatnost některého z ustanovení těchto podmínek nezpůsobí neplatnost ostatních jejích ustanovení. Pokud je některé ustanovení těchto podmínek neúčinné, daný právní vztah se řídí ustanovením obsahově nejvíc podobným.
 • Hlídejme je oprávněno kdykoli měnit nebo upravovat poskytované služby a to i bez předchozího upozornění.
 • Hlídejme a uživatel prohlašují, že tyto Podmínky jsou projevem jejich svobodné a vážné vůle a zavazují se je dodržovat.

Tyto podmínky nabývají účinnosti a platnosti dnem 6.5.2018.